Aktuálne číslo:
ISSN 2989-3380 (online)


Archív

Pokyny pre autorov a recenzentov

Časopis Healthcare and Society  je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie vedeckých a odborných príspevkov z oblasti vedy a praxe v zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odboroch ako aj z oblasti humanitných a spoločenských vied so zameraním na fyzické a psychické zdravie. Časopis uverejňuje pôvodné práce, prehľadové štúdie, prípadové štúdie, listy redakcii a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou.

Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré postupujú do recenzného konania dvoch nezávislých recenzentov. Časopis používa dvojito zaslepený typ recenzného konania. V priebehu recenzného konania sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného príspevku pred recenzentmi a naopak. Ďalej sa zaväzujú nepoužiť bez písomného súhlasu žiadnu časť nepublikovaného rukopisu. Za vedeckú a zároveň etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu s vedúcim editorom a redakčnou radou.

Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia článku na publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady. Za jazykovú korektúru (jazykovú a gramatickú stránku príspevku) zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Príspevky musia spĺňať základné etické princípy v súlade so zverejnenou Etikou publikovania časopisu Healthcare and Society. V rukopise je nutné uviesť, že štúdia, ktorej je príspevok súčasťou, bola schválená etickou komisiou (uviesť názov etickej komisie). Ďalej je potrebné uviesť, že účasť respondentov na štúdii bola dobrovoľná a údaje boli spracované dôverne. Identifikačné údaje jedincov zaradených do štúdie nesmú byť uvedené v texte rukopisu, na fotografiách alebo v rodokmeňoch, pokiaľ nie je táto informácia nevyhnutná z vedeckého hľadiska a pokiaľ probant (alebo je zákonný zástupca) neposkytol informovaný súhlas k uverejnenie týchto údajov. V tomto prípade musí byť pacient, resp. klient oboznámený s rukopisom. Poskytnutie informovaného súhlasu pacientom, resp. klientom musí byť oznámené v texte rukopisu. Autor má tiež povinnosť uviesť prípadné zdroje financovania a vyjadriť sa k možnému konfliktu záujmov. Korešpondenčný autor musí zaslať podpísané čestné prehlásenie, že práca nebola a v prípade akceptácie, nebude zaradená na publikovanie do iného časopisu (uvedené prehlásenie sa vzťahuje aj na spoluautorov príspevku). Prijaté práce sa stávajú trvalým vlastníctvom časopisu a bez písomného súhlasu vydavateľa nesmie byť reprodukovaná žiadna časť akceptovanej práce.

 

FORMÁLNA STRÁNKA RUKOPISU: 

 • Rozsah rukopisu príspevku je obmedzený na 12 normostrán (21600 – 24 000 znakov aj s medzerami), v prípade kvalitatívnej štúdie na 20 normostrán (36 000 znakov aj s medzerami).
 • Odporúčané nastavenie textu pre MS Word – abstrakt a text: Typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1 a všetky okraje nastavené na 2,5 cm, zarovnanie doľava, nedeliť slová.
 • V texte nepoužívať tučné písmo (bold) a kurzívu (okrem citátov). Tučné písmo používať iba na označenie názvu príspevku a jeho jednotlivých častí, názvy tabuliek a obrázkov.
 • Tabuľky musia byť umiestnené na príslušnom mieste v článku s ich výstižným názvom nad príslušnou tabuľkou (autor ich neposiela samostatne). Tabuľky musia byť označené číslom a názvom a na každú tabuľku musí byť uvedený odkaz priamo v texte. Veľkosť písma v tabuľke je stanovená 10pt.
 • Obrázky a grafy musia byť umiestnené na príslušnom mieste v článku s ich výstižným názvom pod príslušným obrázkom/grafom (autor ich neposiela samostatne). Grafy a obrázky musia byť označené číslom a názvom a na každý jeden musí byť uvedený odkaz priamo v texte. Veľkosť písma v grafe je stanovená 10pt.
 • Titulná strana rukopisu by mala obsahovať nasledujúce údaje: názov v slovenskom, resp. českom a anglickom jazyku, meno a priezvisko autorov (uvádzať v plnom znení aj s titulmi), oficiálny úplný názov pracoviska aj s korešpondenčnou adresou každého autora, kontaktné údaje prvého autora, resp. autora určeného pre korešpondenciu.

ODPORÚČANÁ ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU

 • Východiská
 • Ciele / Problém
 • Súbor a metódy / Metodika
 • Výsledky
 • Záver

PRÍSPEVOK VÝSKUMNÉHO CHARAKTERU MÁ OBSAHOVAŤ TIETO ČASTI 

 • Názov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, štruktúrovaný abstrakt v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku (rozsah do 250 slov), maximálne 5 kľúčových slov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, úvod, cieľ, súbor, metodiku, výsledky, diskusiu, záverzoznam bibliografických odkazov.
 • Citovaná literatúra je zoradená tak, aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení v Zozname bibliografických odkazov a naopak. 

PRÍSPEVOK TEORETICKÉHO CHARAKTERU MÁ OBSAHOVAŤ TIETO ČASTI 

 • Názov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, štruktúrovaný abstrakt v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku (rozsah do 250 slov), maximálne 5 kľúčových slov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, úvod, vlastný text, (vrátane vymedzenia cieľov štúdie, príp. formulovanie sledovaných problémov), metodiku (spôsob výberu literárnych zdrojov, spôsob analýzy), výsledky (prezentácia vlastných výsledkov analýzy), záverzoznam bibliografických odkazov.
 • Citovaná literatúra je zoradená tak, aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení v Zozname bibliografických odkazov a naopak. 

PRÍKLADY AKO CITOVAŤ – ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

 • Zdroje zarovnajte k ľavému okraju, necentrujte. Zoraďte autorov podľa normy ISO 690, t. j. podľa abecedného poradia a pokynov, ktoré uvádzame nižšie:

MONOGRAFICKÉ PUBLIKÁCIE, VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE A KNIHY

PRIEZVISKO M. Názov: Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rok vydania. Počet strán. ISBN. 

KNIŽNÉ ON-LINE VYDANIE

PRIEZVISKO M. Názov. Vydanie. Miesto vydania: Názov vydavateľa. [Online]. 2018. [dátum citovania]. Dostupné na internete: https: // ...

https://fz.tnuni.sk/kniha/index.html#t=zoznam%2Fzoznam%2Fzoznam.htm

KAPITOLY V MONOGRAFIÁCH, VYSOŠKOLSKÝCH UČEBNICIACH A KNIHÁCH

PRIEZVISKO M. Názov. Priezvisko, M. editorov. Názov monografie. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. ISBN, rozsah strán (strana od-do). 

ČLÁNOK V SERIÁLOVEJ PUBLIKÁCII (bez online prepojenia)

PRIEZVISKO M. Názov. Názov zdrojového dokumentu (časopisu). rok; ročník (číslo): rozsah strán. 

ČLÁNKY V ELEKTRONICKÝCH ČASOPISOCH A INÉ PRÍSPEVKY (s online prepojením)

PRIEZVISKO M. Názov. Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania; ročník (číslo): [dátum citovania]. Dostupné: na internete: https: // ... ISSN ... 

LEGISLATÍVNE DOKUMENTY (s online prepojením)

Označenie a číslo legislatívneho dokumentu/rok publikovania a skratka úradného dokumentu. Názov. Poznámky.

 

Rukopis zasielajte v elektronickej forme spolu s Čestným prehlásením na e-mailovú adresu: hc@tnuni.sk

Časopis ponúka priestor na reklamu a sponzorovanie časopisu, a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Redakcia a vydavateľ majú právo odmietnuť reklamu alebo sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná a reklamná činnosť sú na sebe nezávislé a zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces.