Aktuálne číslo:
ISSN 2989-3380 (online)


Archív

O časopise

Časopis Healthcare and Society je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie vedeckých príspevkov z oblasti:
Humanitných a spoločenských vied so zameraním na fyzické a psychické zdravie
Nelekárskych zdravotníckych vied
Lekárskych vied

Časopis uverejňuje:
pôvodné práce
prehľadové štúdie
prípadové štúdie
listy redakcii

Periodicita vydávania: polročne
Termíny redakčných uzávierok pre prijímanie príspevkov: 31.03. a 31.09. príslušného kalendárneho roku. Rukopisy prechádzajú nezávislým, anonymným recenzným konaním.

Jazyk príspevku: slovenský, český, anglický

Vydavateľ: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika

Registračné číslo: EV 250/23/EPP 

ISSN 2989-3380 (online)

Redakcia:
Študentská 2
911 50 Trenčín
Tel.: 032/7 400 613
E-mail: hc@tnuni.sk